ORNAMENT, LISTWA, PÓ£WA£EK Z PY£U DRZEWNEGO F571108

18,35 

SKU: 2010000010297 Kategoria:

Ornament , dekor listwa z py³u drzewnego dedykowany jako aplikacja do mebli oraz wielu innych o efekcie dekoracyjnym  nadaj¹ce indywidualny i elegancki charakter.  Mo¿na dowolnie kszta³towaæ dostosowuj¹c je do pod³o¿a przy pomocy gor¹cego powietrza ( nawet przy u¿yciu zwyk³ej suszarki do w³osów). Wszystkie ornamenty z py³u drzewnego mog¹ byæ: z³ocone ,barwione bejcami spirytusowymi i wodnymi, lakierowane  . Wymiary : d³ugoœæ – 280 mm wysokoœæ – 11 mm gruboœæ  – 6 mm