ORNAMENT KWIATOWY Z PY£U DRZEWNEGO F571450

33,26 

SKU: 2010000010273 Kategoria:

Ornament ,dekor wykonany z py³u drzewnego z motywem kwiatowym o wspania³ym efekcie dekoracyjnym .Dedykowany jako aplikacje dekoracyjne do mebli  oraz wielu innych aplikacji nadaj¹ce indywidualny i elegancki charakter. Niektóre ornamenty z py³u drzewnego mo¿na dowolnie kszta³towaæ dostosowuj¹c je do pod³o¿a przy pomocy gor¹cego powietrza ( nawet przy u¿yciu zwyk³ej suszarki do w³osów). Wszystkie ornamenty z py³u drzewnego mog¹ byæ: z³ocone ,barwione bejcami spirytusowymi i wodnymi ,lakierowane   Wymiary: wysokoœæ      54 mm szerokoœæ    185 mm gruboœæ        15 mm