ORNAMENT, KARTUSZ Z PY£U DRZEWNEGO F560082

33,16 

SKU: 2010000007518 Kategoria:

Ornament , dekor , aplikacja meblowa wykonana z py³u drzewnego dedykowana jako element dekoracyjny do mebli  oraz wielu innych aplikacji nadaj¹ce indywidualny i elegancki charakter. Ta dekoracja jest inspirowana staro¿ytnym kartuszem, ozdobne obramowanie herbu,emblematu,monogramu by³ szeroko stosowany w dekoracji architektonicznej , przybiera³ ró¿ne kszta³ty owalny,prostok¹tny,sercowaty. Termin „kartusz” jest zaczerpniêty z jêzyka francuskiego (cartouche). Niektóre ornamenty z py³u drzewnego mo¿na dowolnie kszta³towaæ dostosowuj¹c je do pod³o¿a przy pomocy gor¹cego powietrza ( nawet przy u¿yciu zwyk³ej suszarki do w³osów). Wszystkie ornamenty z py³u drzewnego mog¹ byæ: z³ocone ,barwione bejcami spirytusowymi i wodnymi ,lakierowane Wymiary: wysokoœæ    200 mm szerokoœæ    100 mm