ORNAMENT DEKOR Z PY£U DRZEWNEGO LEWY F560715L

11,73 

SKU: 5907180873019 Kategoria:

Ornament ,dekor  wykonany z py³u drzewnego z motywem liœcia akantu . Dedykowane jako aplikacje dekoracyjne do mebli  oraz wielu innych aplikacji nadaj¹ce indywidualny i elegancki charakter. Niektóre ornamenty z py³u drzewnego mo¿na dowolnie kszta³towaæ dostosowuj¹c je do pod³o¿a przy pomocy gor¹cego powietrza ( nawet przy u¿yciu zwyk³ej suszarki do w³osów). Wszystkie ornamenty z py³u drzewnego mog¹ byæ: z³ocone ,barwione bejcami spirytusowymi i wodnymi ,lakierowane   Wymiary: wysokoœæ   110 mm szerokoœæ    30 mm gruboœæ       18 mm