ORNAMENT DEKOR Z PY£U DRZEWNEGO F560337

58,47 

SKU: 5907180872197 Kategoria:

Ornament ,dekor wykonany z py³u drzewnego z motywem kwiatowym o wspania³ym efekcie dekoracyjnym .Ta dekoracja jest inspirowana staro¿ytnym Zwis ,jest to motyw dekoracyjny w formie pêku kwiatów, liœci podwieszony w jednym punkcie.Terminem tym okreœla siê motyw dekoracyjny , które wystêpowa³y w renesansie i baroku.  Dedykowany jako aplikacje dekoracyjne do mebli  oraz wielu innych aplikacji nadaj¹ce indywidualny i elegancki charakter Niektóre ornamenty z py³u drzewnego mo¿na dowolnie kszta³towaæ dostosowuj¹c je do pod³o¿a przy pomocy gor¹cego powietrza ( nawet przy u¿yciu zwyk³ej suszarki do w³osów). Wszystkie ornamenty z py³u drzewnego mog¹ byæ: z³ocone ,barwione bejcami spirytusowymi i wodnymi ,lakierowane. Wymiary: wysokoœæ     270 mm szerokoœæ    150 mm gruboœæ         12 mm