ORNAMENT DEKOR Z PY£U DRZEWNEGO F560272

13,16 

SKU: 5907180871756 Kategoria:

Ornament , dekor , aplikacja meblowa wykonany z py³u drzewnego dedykowany jako element dekoracyjny do mebli  oraz  wielu innych aplikacji nadaj¹ce indywidualny i elegancki charakter. Powodem tego ornamentu jest muszla, która od czasów staro¿ytnych ma pozytywne skojarzenia. Muszla zawsze by³a symbolem dobrobytu i odrodzenia. Niektóre ornamenty z py³u drzewnego mo¿na dowolnie kszta³towaæ dostosowuj¹c je do pod³o¿a przy pomocy gor¹cego powietrza ( nawet przy u¿yciu zwyk³ej suszarki do w³osów). Wszystkie ornamenty z py³u drzewnego mog¹ byæ: z³ocone ,barwione bejcami spirytusowymi i wodnymi lakierowane   Wymiary: wysokoœæ      90 mm szerokoœæ     60 mm gruboœæ          8 mm