ORNAMENT APLIKACJA Z PY£U DRZEWNEGO F560255P

32,96 

SKU: 2010000006481 Kategoria:

Ornament , aplikacja meblowa wykonany z py³u drzewnego dedykowany jako element dekoracyjny do mebli  oraz  wielu innych aplikacji nadaj¹ce indywidualny i elegancki charakter. Piêkny fryz z dekoracyjnym motywem kwiatowym aloesu. Niezwyk³y kszta³t, otwieraj¹cy siê od œrodka na zewn¹trz, spiraln¹ dynamiczn¹ form¹, koñcz¹c¹ siê d³ugim, delikatnym lokiem. Identyczne w kszta³cie fryzy Lewy i Prawy pozwalaj¹ na dowolne  kombinacje w ozdabianiu mebli, wnêtrz i mniejszych przedmiotów. Idealne do tworzenia Twoich kreacji w stylu deco chic! Niektóre ornamenty z py³u drzewnego mo¿na dowolnie kszta³towaæ dostosowuj¹c je do pod³o¿a przy pomocy gor¹cego powietrza ( nawet przy u¿yciu zwyk³ej suszarki do w³osów). Wszystkie ornamenty z py³u drzewnego mog¹ byæ: z³ocone ,barwione bejcami spirytusowymi i wodnymi lakierowane   Wymiary: wysokoœæ    200 mm szerokoœæ    100 mm gruboœæ         12 mm