ORNAMENT APLIKACJA Z PY£U DRZEWNEGO F560210

252,20 

SKU: 5907180871527 Kategoria:

Ornament , aplikacja meblowa wykonana z py³u drzewnego dedykowany jako element dekoracyjny do mebli  oraz wielu innych aplikacji nadaj¹cy indywidualny i elegancki charakter. Pomimo tego, i¿ obecnie wiêkszoœæ wnêtrz wykañczanych jest w nowoczesnym stylu, to jednak takie ornamenty ekskluzywne idealnie z nim wspó³graj¹. Niektóre ornamenty z py³u drzewnego mo¿na dowolnie kszta³towaæ dostosowuj¹c je do pod³o¿a przy pomocy gor¹cego powietrza ( nawet przy u¿yciu zwyk³ej suszarki do w³osów). Wszystkie ornamenty z py³u drzewnego mog¹ byæ: z³ocone ,barwione bejcami spirytusowymi i wodnymi, lakierowane. Wymiary: wysokoœæ     540 mm szerokoœæ    370 mm gruboœæ         16 mm