OLIFA – WERNIKS DO IKON 250ML – B07468

38,97 

SKU: 2010000017616 Kategoria:

Gotowy do u¿ycia. Tradycyjny werniks do ikon wed³ug dawnych receptur. T³usty werniks na bazie oleju lnianego, gotowanego zgodnie z d³ugim rytua³em. Wnika w g³¹b warstw malarskich, gwarantuje zachowanie ¿ywoœci kolorów. Sposób u¿ycia: Pod dok³adnym oczyszczeniu ikony z kurzu, rozprowadziæ grub¹ warstwê werniksu OLIFA miêkkim pêdzlem po powierzchni. Pozostawiæ na pó³ godziny i usun¹æ nadmiar werniksu tak, by zosta³a jednolita warstwa. Pozostawiæ do wyschniêcia na 2-3 dni. Na³o¿yæ co najmniej jeszcze jedn¹ warstwê , ale ciesz¹ ni¿ poprzednia.