OLEJ KAMELIOWY SINENSIS, 250 ML – DK705281

96,29 

SKU: 6c76a0055be2 Kategoria:

Rzadki olej z nasion drzewa kameliowego o wszechstronnym zastosowaniu: Chroni przed rdz¹: Wolny od kwasów, nie¿ywiczniej¹cy i nieulatniaj¹cy siê olej jest idealnym œrodkiem antykorozyjnym stosowanym do pielêgnacji narzêdzi, no¿y i broni. Ca³kowicie naturalny i dopuszczony do kontaktu z ¿ywnoœci¹, nadaje siê doskonale do konserwacji no¿y kuchennych ze stali wêglowej. Ochrona drewna: Dziêki niskiej zawartoœci wiskozy szybko wch³ania siê w powierzchnie drewniane i chroni je przed wilgoci¹, zabrudzeniem i dzia³aniem promieni UV. Bezbarwny, nie wywo³uje przebarwieñ, podkreœla rysunek s³ojów. Nie twardnieje. Pielêgnacja cia³a: Olej kameliowy jest g³ównym sk³adnikiem wielu maœci, kremów i myde³. Od lat niezawodnie s³u¿y japoñskim gejszom jako olejek do masa¿u i do w³osów. Zawartoœæ 250 ml