OLEJ DUÑSKI DO DREWNA – DK705296

154,07 

SKU: 5015332200047 Kategoria:

Mieszanka ¿ywic i olejów naturalnych z olejem tungowym g³êboko wnika w drewno i zapewnia trwa³¹ i wodoodporn¹ ochronê drewna. Nadaje siê do wszystkich surowych powierzchni drewnianych wewn¹trz i na zewn¹trz, które maj¹ uzyskaæ naturaln¹ i oddychaj¹c¹ ochronê. Mo¿liwoœæ stosowania tak¿e do barwionych lub bejcowanych powierzchni. Olej szczególnie ceniony przy obróbce tokarskiej. £atwoœæ obróbki i szybkie suszenie. Schnie w ci¹gu 4-8 godzin. Zu¿ycie 70 ml/m na warstwê. Po³ysk jedwabisty.