OLEJ DO POLITURY CZERWONY 200 ML – M01073

11,28 

SKU: 8001661001629 Kategoria:

OLEJ DO POLITURY CZERWONY Mo¿e byæ stosowany w celu nadania drewnu przed politurowaniem ciep³ego odcienia. W trakcie politurowania pe³ni funkcjê nat³uszczaj¹c¹ tampon, u³atwiaj¹c mu równomierne œlizganie po powierzchni drewna. Olej do politury nie powinien byæ stosowany w nadmiarze. Jego nadmiar przeszkadza we w³aœciwym wch³anianiu politury. Uwaga!  Efekt po³ysku otrzymany poprzez nadmiar oleju jest krótkotrwa³y. W³aœciwy rezultat przezroczystego, szlachetnego lœnienia charakterystyczny dla powierzchni wykoñczonej naturaln¹ politur¹ szelakow¹ mo¿na osi¹gn¹æ wy³¹cznie poprzez cierpliwe i umiejêtne nak³adanie kolejnych warstw politury tamponem. Do jasnego drewna. Opakowanie 200 ml.