NOGA DREWNIANA DO MEBLI TAPERED F990018

103,78 

SKU: 2010000002964 Kategoria:

Blat sto³u mo¿e byæ powierzchni¹ do biesiadowania albo powierzchni¹  robocz¹, ale to w³aœnie nogi nadaj¹ sto³om niepowtarzalnego wygl¹du. Nasza oferta drewnianych nóg nada Twojemu sto³owi wybrany charakter: prosty, wyrafinowany i elegancki lub bardzo dekoracyjny Czterostronna zwê¿ana noga sto³owa o niezwykle funkcjonalnej, lekkiej  i uniwersalnej formie. Sto¿kowa noga jest esencj¹ wspó³czesnej prostoty. Podkreœla walory funkcjonalne i estetyczn¹ prostotê mebli. Znakomicie nadaje siê do konstrukcji sto³ów, konsoli wejœciowych, toaletek. Noga drewniana wykonana z wysokiej jakoœci twardego drewna bukowego o naturalnym kolorze. Wymiary : – wysokoœæ ca³kowita  – 780 mm – wymiar  góra – 68×68 mm – wymiar  dó³  – 34×34 mm