NOGA DREWNIANA DO MEBLI SPADE F990021

119,21 

SKU: 5907180878366 Kategoria:

Blat sto³u mo¿e byæ powierzchni¹ do biesiadowania albo powierzchni¹  robocz¹, ale to w³aœnie nogi nadaj¹ sto³om niepowtarzalnego wygl¹du. Nasza oferta drewnianych nóg nada Twojemu sto³owi wybrany charakter: prosty, wyrafinowany i elegancki lub bardzo dekoracyjny.     Klasyczne angielskie nogi  charakterystycznym zakoñczeniu, przypominaj¹cym melatow¹ ³opatkê, zwanym Spade Foot, popularne w Anglii w epoce Edwardiañskiej  (pierwsze dziesiêciolecie XX w.). Wtedy to zaczê³y dominowaæ w meblarstwie l¿ejsze formy konstrukcyjne. Prosty, sto¿kowy kszta³t z niewielkim wybrzuszeniem w koñcowej czêœci stanowi zapowiedŸ stylu minimalistycznego. Ze wzglêdu na swoj¹  delikatn¹ form¹, finezyjn¹ formê,  stylowe wykoñczenie i prostotê noga w tyk stylu jest bardzo uniwersalna i mo¿e byæ wykorzystywana do ró¿norodnych aran¿acji.  Noga drewniana wykonana z wysokiej jakoœci twardego drewna bukowego o naturalnym kolorze. Wymiary : – wysokoœæ ca³kowita  – 735 mm – wymiar  góra – 70×70 mm – wymiar  dó³  – 32×32 mm