NOGA DREWNIANA DO MEBLI LEXINGTON F990043

96,29 

SKU: 2010000005453 Kategoria:

Blat sto³u mo¿e byæ powierzchni¹ do biesiadowania albo powierzchni¹  robocz¹, ale to w³aœnie nogi nadaj¹ sto³om niepowtarzalnego wygl¹du. Nasza oferta drewnianych nóg nada Twojemu sto³owi wybrany charakter: prosty, wyrafinowany i elegancki lub bardzo dekoracyjny. Ta noga sto³owa o przekroju kwadratu i lekko spiralnym trzonie jest niezwykle oryginalna. Stanowi ciekaw¹ alternatywê dla toczonych nóg okr¹g³ych. Nawi¹zuje do antycznych i barokowych trzonów marmurowych kolumn. Skrêt nogi jest delikatny a zarazem wyraŸny. Dziêki temu tradycyjna, klasyczna forma nabiera dynamiki. Górna czêœæ jest szersza od dolnej, trzon nogi przybiera tym samym formê sto¿kowat¹, co wzmaga z³udzenie ruchu. Stó³ wyposa¿ony w takie nogi staje siê bez w¹tpienia obiektem przyci¹gaj¹cym uwagê. Te nogi o niezwyk³ej formie uczyni¹ ze sto³u wyrafinowany, elegancki mebel o wyj¹tkowym wzornictwie. Noga drewniana wykonana z wysokiej jakoœci twardego drewna bukowego o naturalnym kolorze. Wymiary : – wysokoœæ ca³kowita  – 730 mm – wymiar  góra – 80×80 mm – wymiar  dó³  – 70×70 mm