NOGA DREWNIANA DO MEBLI FEDERAL F990047

136,41 

SKU: 5907180878489 Kategoria:

Blat sto³u mo¿e byæ powierzchni¹ do biesiadowania albo powierzchni¹  robocz¹, ale to w³aœnie nogi nadaj¹ sto³om niepowtarzalnego wygl¹du. Nasza oferta drewnianych nóg nada Twojemu sto³owi wybrany charakter: prosty, wyrafinowany i elegancki lub bardzo dekoracyjny.    Noga toczona i ¿³obkowana w angielskim stylu  Federalnym. RzeŸbione rowki dodaje detalowi elegancji, podkreœla strukturê, poprzez nawi¹zanie do antycznych kolumn nadaje meblom nieco oficjalnego charakteru. Ta noga nadaje siê  do blatów o gruboœci oko³o 3 cm. Noga drewniana wykonana z wysokiej jakoœci twardego drewna bukowego o naturalnym kolorze. Wymiary : – wysokoœæ ca³kowita  – 740 mm – wymiar  góra – 73×73 mm – wymiar  dó³  – 34 mm