NOGA DREWNIANA DO MEBLI CABRIOLE F990077

125,72 

SKU: 5907180878564 Kategoria:

Blat sto³u mo¿e byæ powierzchni¹ do biesiadowania albo powierzchni¹  robocz¹, ale to w³aœnie nogi nadaj¹ sto³om niepowtarzalnego wygl¹du. Nasza oferta drewnianych nóg nada Twojemu sto³owi wybrany charakter: prosty, wyrafinowany i elegancki lub bardzo dekoracyjny. Styl Ludwika XV trwa³ zaledwie æwieræ wieku –  od 1725 do 1765 roku,  zdo³a³ jednak odcisn¹æ na sztuce meblarskiej niezwykle piêtno. Cecha dominuj¹ca tego stylu  to prawie zupe³ny brak linii prostej, zamiast której wprowadzono krzywizny  o kompozycji lekkiej, niestatycznej i niesymetrycznej. Charakterystyczne tzw.  Kabriolowe nogi o falistej linii, przypominaj¹cej literê S zosta³y zaadoptowane przez hebenistów w³oskich, angielskich, holenderskich.  Forma tej nogi znakomicie nadaje siê dziœ nie tylko do zastosowañ klasycznych,  ale tak¿e jako element niezwykle modnego stylu skandynawskiego lub prowansalskiego. Pozbawione tradycyjnej ornamentyki wspó³czesna wersja nóg ludwikowskich znakomicie nadaje siê do wspó³czesnych aran¿acji. W wykoñczeniu bia³ym lub w wersji Shabby Chic  s¹ idealne do wyrafinowanego  wystroju w stylu rustykalnym. Kapryœne krzywizny tych nóg w ciekawy sposób prze³amuj¹ wertykalne i horyzontalne linie nowoczesnych wnêtrz. Noga ludwikowska pozwala na konstrukcjê eleganckiego sto³u do jadalni lub kuchni,  a wnêtrze nabierze ponadczasowego charakteru. Noga drewniana wykonana z wysokiej jakoœci twardego drewna bukowego o naturalnym kolorze. Wymiary : – wysokoœæ ca³kowita  – 730 mm – wymiar  góra – 65×65 mm – wymiar  dó³  – 28×28 mm