NOGA DO MEBLI Z PY£U DRZEWNWGO F560081

64,20 

SKU: 5907180870544 Kategoria:

Noga , stopa lwa w stylu renesansowym, ozdoba meblowa wykonana z py³u drzewnego dedykowana jako element dekoracyjny do mebli . Niektóre ornamenty z py³u drzewnego mo¿na dowolnie kszta³towaæ dostosowuj¹c je do pod³o¿a przy pomocy gor¹cego powietrza ( nawet przy u¿yciu zwyk³ej suszarki do w³osów). Wszystkie ornamenty z py³u drzewnego mog¹ byæ: z³ocone ,barwione bejcami spirytusowymi i wodnymi ,lakierowane Wymiary: wysokoœæ       65 mm szerokoœæ     126 mm gruboœæ          82 mm podstawa    105×82 mm