NOGA DO MEBLI Z PY£U DRZEWNEGO F560184

448,76 

SKU: 5907180871350 Kategoria:

 Noga , ozdoba meblowa wykonana z py³u drzewnego dedykowana jako element dekoracyjny do mebli . Zainspirowany figur¹ Sfinksa, motywem  zdobniczym stosowanym od staro¿ytnoœci, Egipcjanie uwa¿ali go stra¿nika œwi¹tyñ. W staro¿ytnej Grecji Sfinks by³ uskrzydlonym lwem z popiersiem kobiety, symbolizowa³  grozê i tajemnicê.  W epoce nowo¿ytnej pojawia siê w  dekoracji wnêtrz, mebli najczêœciej jako noga sto³u lub  jako konsola. Po wyprawie Napoleona do Egiptu zyska³ w Europie now¹ popularnoœæ jako motyw sztuki empiru. Wszystkie ornamenty z py³u drzewnego mog¹ byæ: z³ocone ,barwione bejcami spirytusowymi i wodnymi ,lakierowane Wymiary: wysokoœæ       360 mm szerokoœæ     240 mm gruboœæ         110 mm podstawa    150×85 mm