NÓ¯ WYGIÊTY PFEIL DP8195N22P (PRAWY)

179,03 

SKU: 4f0c3d7293f4 Kategoria:

Nó¿ ³y¿kowy PFEIL. No¿e ³y¿kowe PFEIL dziêki specjalnemu kszta³towi ostrza dedykowane s¹ do rzeŸbienia wszelkiego rodzaju naczyñ, kubków, miseczek, talerzy oraz ³y¿ek. PFEIL oferuje cztery rodzaje no¿y ³y¿kowych prawe i lewe. Wszystkie no¿e wykonane s¹ z twardej stali wêglowej, która gwarantuje ostroœæ oraz odpornoœæ na têpienie siê. No¿e s¹ naostrzone przez producenta.