NITY MOSIʯNE – DK830152

3,25 

SKU: 3700204201063 Kategoria:

Do ró¿norodnych materia³ów, zw³aszcza do monta¿u rêkojeœci no¿y, ³¹czenia cienkich elementów z drewna, metalu, tworzywa sztucznego czy skóry oraz do celów dekoracyjnych. W razie potrzeby mo¿na skróciæ im s³upki i zaokr¹gliæ ³by. Wbija siê je m³otkiem (w razie potrzeby mo¿na u¿yæ szyd³a stolarskiego). Œrednica s³upka 4 mm Œrednica g³ówki 8.5 mm D³ugoœæ 16 mm Gruboœæ materia³u 25* mm * maksymalna gruboœæ ³¹czonego materia³u