M£OTEK CYZELERSKI – DK705333

201,95 

SKU: 4009215024418 Kategoria:

M³otek cyzelerski ze sp³aszczonym obuchem do pobijania rylców i mniejszych punktaków, a tak¿e kulistym koñcem do m³oteczkowania. Pod pojêciem cyzelerstwa kryje siê technika zdobnicza polegaj¹ca na rzeŸbieniu powierzchni metalu. Trzonek jesionowy.  28 / 14 mm D³ugoœæ ca³kowita 270 mm Masa g³ówki 110 g