MLECZKO DO CZYSZCZENIA POLITURY 1L – M01045

74,52 

SKU: 8001661009038 Kategoria:

POLISH „NOVECENTO”      Pasta nab³yszczaj¹ca do lakierowanego parkietu to samopoleruj¹cy wosk na bazie wody przeznaczony specjalnie do lakierowanych pod³óg. Czyœci, poleruje i chroni lakier, przed³u¿aj¹c jego ¿ywotnoœæ. Sposób u¿ycia: Przed na³o¿eniem pasty nab³yszczaj¹cej Novecento dok³adnie odkurzyæ i umyæ konserwowan¹ powierzchniê (polecamy detergent o neutralnym pH, M06009-10-11-12). Wylaæ produkt bezpoœrednio na pod³ogê i równomiernie rozprowadziæ lekko zwil¿on¹ bawe³nian¹ œciereczk¹ lub g¹bk¹. Wejœcie na konserwowan¹ powierzchniê jest mo¿liwe dopiero po upewnieniu siê, i¿ jest ona ca³kowicie sucha. Nie jest konieczne polerowanie, ale w razie potrzeby mo¿na polepszyæ efekt nab³yszczenia wosku za pomoc¹ polerki. Aby zachowaæ po³ysk konserwowanej powierzchni, mo¿na dodaæ 1 szklankê wosku metalicznego do 5 litrów gor¹cej wody i przetrzec pod³ogê takim roztworem (Uwaga! Nie nale¿y u¿ywaæ tego roztworu zbyt czêsto, raz na 15-30 dni jest wystarczaj¹ce, w przeciwnym razie zbierze siê zbyt du¿o wosku). Ostrze¿enie: nigdy nie stosowaæ alkoholu na wosku nab³yszczaj¹cym Novecento. Opakowanie 1l.