MINI¯ELAZKO B80725

617,66 

SKU: 48d6a3d39f6f Kategoria:

Mini-¿elazko stosowane w  konserwacji dzie³ sztuki profesjonalne, wygodne i porêczne  urz¹dzenie stosowane w konserwacji obrazów, papieru, drewna i mebli. – konserwacja obrazów na p³ótnie (delikatne interwencje miejscowe wymagaj¹ce ciep³a) – konserwacja papieru (m.in. wgrzewanie taœm samoprzylepnych np. Filmoplastu R, podklejanie fotografii, etc.) – konserwacja mebli (nak³adanie i podgrzewanie podklejonych oklein meblowych)   ¯elazko zosta³o wyposa¿one w pow³okê,  która nie przywiera do aplikowanego materia³u, co umo¿liwia sprawn¹ i ³atw¹ pracê. Sterownik termostatyczny pozwala na regulacjê temperatury  w zakresie od 70° do 220 ° C zapewnia szybki czas podgrzewania urz¹dzenia.   Odpowiednio ukszta³towana stopa z zaokr¹glon¹ krawêdzi¹ zapewnia wygodê dzia³ania. Posiada  odporny na wysok¹ temperaturê metalowy stojak, który umo¿liwia bezpieczne odstawienie ¿elazka. – d³ugoœæ stopy stopy 120 mm – napiêcie: 230V – pr¹d znamionowy 2.5 A.