LISTWA, GZYMS DREWNIANY RZEBIONY EM00403

179,75 

SKU: 5907180875532 Kategoria:

Gzyms, listwa rzeŸbiona, wykonana z drewna bukowego, wykoñczeniowa górna. Drewniany gzyms profilowany mo¿e byæ stosowany zarówno przez producentów mebli jak i architektów wnêtrz. Stanowi doskona³e zakoñczenie górnej krawêdzi szaf, mebli kuchennych. Stosowany tak¿e jako dekoracyjny element wykoñczeniowy we wnêtrzach nad otworami drzwiowymi lub okiennymi, mo¿e te¿ ozdobnie podkreœlaæ poziome podzia³y scian wewn¹trz pomieszczeñ i równie¿ jako stylowe listwy sufitowe. Wymiary: wysokoœæ       69 mm g³êbokoœæ      69 mm d³ugoœæ      1200 mm