LAK CZERWONY – M01171

12,61 

SKU: 2010000002070 Kategoria:

Lak od wieków s³u¿y do pieczêtowania dokumentów listów, paczek, lakowania butelek itp. Zalet¹ laku jest dobra przyczepnoœæ do papieru, materia³ów tekstylnych i szk³a przy czym jest stosunkowo kruchy. Laska laku o d³ugoœci 21,5 cm, szerokoœci  2 cm i gruboœci 1 cm, wadze 76 g.