KRATKA DO REGENERACJI KAMIENI – DK711297

42,79 

SKU: 4049933028541 Kategoria:

ZASTOSOWANIE: – do wyrównywania (planowania) powierzchni kamieni do ostrzenia – mo¿na stosowaæ j¹ do nowych kamieni (przed pierwszym u¿yciem), jak równie¿ do kamieni wymagaj¹cych regeneracji SPOSÓB U¯YCIA: – kamieñ nale¿y przygotowaæ tak jak do ostrzenia (polaæ wod¹ lub przez kilka minut moczyæ w wodzie – zale¿y od rodzaju kamienia) – ruchem okrê¿nym nale¿y przesuwaæ kamieñ po kratce, a¿ powierzchnia bêdzie pozbawiona nierównoœci   DANE TECHNICZNE: – wymiary: 140 x 230 mm – ziarnistoœæ 80