KORONA Z PY£U DRZEWNEGO F560633

32,09 

SKU: 5907180872890 Kategoria:

Korona ma³a, ozdoba z py³u drzewnego. Niektóre ornamenty z py³u drzewnego mo¿na dowolnie kszta³towaæ dostosowuj¹c je do pod³o¿a przy pomocy gor¹cego powietrza ( nawet przy u¿yciu zwyk³ej suszarki do w³osów). Wszystkie ornamenty z py³u drzewnego mog¹ byæ: z³ocone,barwione bejcami spirytusowymi i wodnymi,lakierowane    Wymiary: d³ugoœæ 210 mm wysokoœæ 45 mm gruboœæ 8 mm