KORONA Z PY£U DRZEWNEGO F560196

84,83 

SKU: 5907180871459 Kategoria:

Korona, ozdoba z py³u drzewnego. Niektóre ornamenty z py³u drzewnego mo¿na dowolnie kszta³towaæ dostosowuj¹c je do pod³o¿a przy pomocy gor¹cego powietrza ( nawet przy u¿yciu zwyk³ej suszarki do w³osów). Wszystkie ornamenty z py³u drzewnego mog¹ byæ: z³ocone ,barwione bejcami spirytusowymi i wodnymi lakierowane    Wymiary: d³ugoœæ 580 mm wysokoœæ 75 mm gruboœæ 24 mm