KORONA Z PY£U DRZEWNEGO F560192

305,69 

SKU: 5907180871428 Kategoria:

Korona, ozdoba z py³u drzewnego.Najbardziej efektownie spe³nia rolê dekoracyjn¹ nad drzwiami Niektóre ornamenty z py³u drzewnego mo¿na dowolnie kszta³towaæ dostosowuj¹c je do pod³o¿a przy pomocy gor¹cego pwietrza ( nawet przy u¿yciu zwyk³ej suszarki do w³osów). Wszystkie ornamenty z py³u drzewnego mog¹ byæ: z³ocone ,barwione bejcami spirytusowymi i wodnymi lakierowane    Wymiary: d³ugoœæ 1440 mm wysokoœæ 130 mm gruboœæ 30 mm