KORONA Z PY£U DRZEWNEGO F560067

38,97 

SKU: 5907180870421 Kategoria:

Korona , aplikacja z py³u drzewnego. Niektóre ornamenty z py³u drzewnego mo¿na dowolnie kszta³towaæ dostosowuj¹c je do pod³o¿a przy pomocy gor¹cego powietrza ( nawet przy u¿yciu zwyk³ej suszarki do w³osów). Wszystkie ornamenty z py³u drzewnego mog¹ byæ: z³ocone,barwione bejcami spirytusowymi i wodnymi,lakierowane   Wymiary: d³ugoœæ 400 mm wysokoœæ 80 mm gruboœæ 12 mm