KOŒÆ INTROLIGATORSKA, MA£A „D” – OK01114

18,35 

SKU: 2010000017463 Kategoria:

Koœæ introligatorska , rêcznie wykonana ,to precyzyjny no¿yk do bigowania czyli do zagniatania papieru bez uszkodzenia dziêki czemu papier ³atwo i precyzyjnie siê sk³ada wzd³u¿ linii zagiêcia (bigowania). Zastosowanie w  introligatorstwie i wszystkich technikach wymagaj¹cych precyzyjnego zagiêcia. Wymiary : – d³ugoœæ ca³kowita – 140 mm – szerokoœæ – 20 mm – gruboœæ – 6 mm – pó³ostra koñcówka