KOŒÆ INTROLIGATORSKA, DU¯A „A” – OK01117

21,79 

SKU: c27846cc5391 Kategoria:

Koœæ introligatorska , rêcznie wykonana , to precyzyjny no¿yk do bigowania czyli do zagniatania papieru bez uszkodzenia dziêki czemu papier ³atwo i precyzyjnie siê sk³ada wzd³u¿ linii zagiêcia (bigowania). Zastosowanie w  introligatorstwie i wszystkich technikach wymagaj¹cych precyzyjnego zagiêcia. Wymiary : – d³ugoœæ ca³kowita – 180 mm – szerokoœæ – 20 mm – gruboœæ – 6 mm – ostra koñcówka