KLEJ TITEBOND POLYURETHANE LIQUID GLUE 355ML – DK450366

125,17 

SKU: 4049933000400 Kategoria:

KLEJ POLIURETANOWY TITEBOND LIQUID GLUE  Jednosk³adnikowy klej poliuretanowy w ¿elu, bardzo mocny, wodoodporny, do wszechstronnego zastosowania, klei drewno, metal, ceramika, kamieñ, plastik, mo¿e byæ u¿yty do wype³niania pêkniêæ, gotowy do u¿ycia, ca³kowicie wodoszczelny,nie zawiera trucizn i rozpuszczalników  ¿ó³ta barwa po wyschniêciu. Utwardzany wilgoci¹ zawart¹ w powietrzu i w klejonych materia³ach. Informacje techniczne: klej poliuretanowy, zawiera izocjanian (unikaæ kontaktu ze skór¹), utwardza siê poprzez absorpcjê wody, ¿ó³ta spoina klejowa, odpornoœæ na wodê wg ANSI Type I, temperatura stosowania 10-30°C, czas na obróbkê 25-30 minut, czas dociskania ok. 45 minut, maksymalna twardoœæ po 4 godzinach.