KLEJ KRÓLICZY „SKÓRNY” 1KG – MS00034

96,29 

SKU: 2010000001844 Kategoria:

KLEJ KRÓLICZY SKÓRNY  (COLLE LAPIN) W granulkach Klej otrzymywany ze skór króliczych, o doskona³ych w³asnoœciach klej¹cych. Rozpuszczalny w wodzie.   Roztwory kleju króliczego mog¹ byæ stosowane na jakiekolwiek pod³o¿e zwil¿ane wod¹. S¹ odwracalne. Klej ma ró¿norakie zastosowanie: w poz³otnictwie, konserwacji malowide³ œciennych, obrazów sztalugowych – do sporz¹dzania masy dubla¿owej. Cena odnosi siê do opakowania 1 kg