KLEJ KRÓLICZY „SKÓRNY” 100G – MS00035

10,32 

SKU: 2010000001837 Kategoria:

KLEJ KRÓLICZY SKÓRNY  (COLLE LAPIN) W granulkach Klej otrzymywany ze skór króliczych, o doskona³ych w³asnoœciach klej¹cych. Rozpuszczalny w wodzie.   Roztwory kleju króliczego mog¹ byæ stosowane na jakiekolwiek pod³o¿e zwil¿ane wod¹. S¹ odwracalne. Klej ma ró¿norakie zastosowanie: w poz³otnictwie, konserwacji malowide³ œciennych, obrazów sztalugowych – do sporz¹dzania masy dubla¿owej. Opakowanie 100 g.