KLEJ KOSTNY „PERE£KA” LEPKOŒÆ 6 1KG – IN00001

67,42 

SKU: 2010000001851 Kategoria:

KLEJ KOSTNY „PERE£KA” LEPKOŒÆ 6 Mocny klej otrzymywany ze koœci zwierzêcych. Do klejenia drewna, papieru, tkanin. Rozpuszczalny w wodzie. Sposób u¿ycia: klej wsypaæ, mieszaj¹c, do zimnej wody w stosunku 1 czêœæ kleju 3 czêœci wody. Po godzinie, gdy klej wch³onie wodê, nale¿y go podgrzaæ na parze (w ³aŸni wodnej) w temp. nieprzekraczaj¹cej 70 ° C. Nie gotowaæ! Kleiæ na gor¹co. UWAGA! Granulki wysokogatunkowego kleju pere³ka powinny mieæ kolor miodu. Czym ciemniejszy klej tym ni¿sza jego jakoœæ (zbyt ciemny klej by³ zbyt podgrzany w procesie produkcji i straci³ walory lepkoœci). Opakowanie 1 kg.