KAPITEL MA£Y Z PY£U DRZEWNEGO F560038

22,35 

SKU: 5907180870285 Kategoria:

Kapitele, korbele, aplikacje ozdobne , z py³u drzewnego ,do stylizowanych kuchni i mebli ogólnie ,do kolumn i pilastrów  dedykowane do wykoñczenia wnêtrz pa³acowych i rezydencjonalnych. Niektóre ornamenty z py³u drzewnego mo¿na dowolnie kszta³towaæ dostosowuj¹c je do pod³o¿a przy pomocy gor¹cego powietrza ( nawet przy u¿yciu zwyk³ej uszarki do w³osów). Wszystkie ornamenty z py³u drzewnego mog¹ byæ: z³ocone ,barwione bejcami spirytusowymi i wodnymi ,lakierowane    Wymiary: wysokoœæ  100 mm szerokoœæ  47 mm gruboœæ     26 mm