KAMIEÑ NATURALNY ARKANSAS – DK711125

94,92 

SKU: f4650d162e74 Kategoria:

Kamienie olejowe Arkansas, multiform, bia³e, ostry przód, prosty ty³ Bia³e kamienie Arkansas maj¹ nieco mniejsz¹ gêstoœæ ni¿ kamienie czarne. Drobnoziarnisty, niezwykle odporny na zu¿ycie kamieñ wykoñczeniowy do stosowania z olejem. Ze wzglêdu na bardzo tward¹ strukturê s³u¿y przede wszystkim do polerowania krzywych ostrzy. Oferowane kamienie maj¹ homogeniczn¹ strukturê i s¹ pozbawione pêkniêæ. Czarne charakteryzuj¹ siê nieco wiêksz¹ twardoœci¹ ni¿ bia³e. Kamienie pochodz¹ z gór Ouachita w Arkansas (USA), a ich z³o¿a s¹ ju¿ prawie wyczerpanie. Jakoœæ kamieni naturalnych Kamieñ belgijski oraz kamieñ Arkansas od wielu lat postrzegane s¹ jako doskona³e kamienie wykoñczeniowe. W obu przypadkach mamy jednak do czynienia z produktami naturalnymi. Ze wzglêdu na ograniczone Ÿród³a, ich jakoœæ mo¿e siê pogarszaæ. Alternatyw¹ mog¹ byæ jednak japoñskie kamienie wodne o drobnych ziarnistoœciach. Kszta³t ostry przód, prosty ty³ Wymiary 56 x 25 x 5 mm