KAMIEÑ NATURALNY ARKANSAN ZESTAW 4 SZT. GR. 6000-8000 – DK705260

348,03 

SKU: 4049933095314 Kategoria:

Zestaw kamieni olejowe Arkansas, multiform, 4-czêœciowy, bia³y Bia³e kamienie Arkansas maj¹ nieco mniejsz¹ gêstoœæ ni¿ kamienie czarne. W drewnianym pude³ku. Ostry przód – prosty ty³, ostry przód – zaokr¹glony ty³, w kszta³cie no¿a, zakrzywiony przód – zaokr¹glony ty³. 58 x 23 x 6 mm. Drobnoziarnisty, niezwykle odporny na zu¿ycie kamieñ wykoñczeniowy do stosowania z olejem. Ze wzglêdu na bardzo tward¹ strukturê s³u¿y przede wszystkim do polerowania krzywych ostrzy. Oferowane kamienie maj¹ homogeniczn¹ strukturê i s¹ pozbawione pêkniêæ. Czarne charakteryzuj¹ siê nieco wiêksz¹ twardoœci¹ ni¿ bia³e. Kamienie pochodz¹ z gór Ouachita w Arkansas (USA), a ich z³o¿a s¹ ju¿ prawie wyczerpanie. Jakoœæ kamieni naturalnych Kamieñ belgijski oraz kamieñ Arkansas od wielu lat postrzegane s¹ jako doskona³e kamienie wykoñczeniowe. W obu przypadkach mamy jednak do czynienia z produktami naturalnymi. Ze wzglêdu na ograniczone Ÿród³a, ich jakoœæ mo¿e siê pogarszaæ. Alternatyw¹ mog¹ byæ jednak japoñskie kamienie wodne o drobnych ziarnistoœciach.