KAMIEÑ JAPOÑSKI SZTUCZNY SUEHIRO – DK711536

182,96 

SKU: 4966684062092 Kategoria:

Kamieñ multiform Suehiro, ziarnistoœæ 280 Idealny do ostrzenia i wyg³adzania wszelkiego rodzaju no¿y snycerskich: ¿³obaków z faz¹ zewnêtrzn¹ lub wewnêtrzn¹ oraz d³ut k¹towych. Czêœæ tylna nadaje siê równie¿ do obróbki p³askich d³ut stolarskich. W zestawie z przyrz¹dem do czyszczenia powierzchni kamienia. Suehiro Kamienie z oryginalnej serii Suehiro maj¹ stosunkowo delikatne wi¹zanie i dlatego nadaj¹ siê przede wszystkim do niskostopowych stali wêglowych (bia³a i niebieska stal papierowa). Przed u¿yciem kamienie nale¿y spryskaæ wod¹. Nie zaleca siê przechowywania ich w wodzie na sta³e. Materia³ œcierny: bia³y korund szlachetny. Ziarnistoœæ 280 Wymiary 98 x 65 x 20 mm