KAMIEÑ JAPOÑSKI SZTUCZNY KING – DK711002

203,60 

SKU: 4963188100305 Kategoria:

Materia³ œcierny: korund. King/Sun Tiger Firma Matsunaga jest jednym z najwiêkszych producentów kamieni do ostrzenia w Japonii. W Europie kamienie tej firmy znane s¹ pod nazw¹ King oraz Sun Tiger. Kamienie serii King i Sun Tiger maj¹ stosunkowo delikatne wi¹zania. Dziêki temu ziarna uwalniane s¹ szybko, co pozwala na bardziej efektywne ostrzenie. Kamienie te polecane s¹ szczególnie do ostrzenia twardych, niskostopowych stali wêglowych (bia³a i niebieska stal papierowa). Przed u¿yciem kamienie nale¿y moczyæ w wodzie przez co najmniej 15 minut. Mo¿na je równie¿ przechowywaæ w wodzie na sta³e. W przypadku kamienia o ziarnistoœci 180 materia³em œciernym jest wêglik krzemu, zaœ w kamieniach o innych ziarnistoœciach wykorzystany zosta³ korund. Ziarnistoœæ 1200 Wymiary 207 x 66 x 34 mm