KAMIEÑ JAPOÑSKI NATURALNY AKA – DK711534

112,80 

SKU: 4963457000244 Kategoria:

Japoñski kamieñ naturalny »Aka« Kamieñ wapienno-piaskowy o œredniogrubej ziarnistoœci. Otwarta struktura z wysok¹ wydajnoœci¹ szlifowania, z regionu Amakusa. Legendarny, japoñski kowal Shigeoshi Iwasaki by³ zdania, ¿e »ostrze i kamieñ musz¹ byæ jak zgodne ma³¿eñstwo«. W obu przypadkach znalezienie idealnego partnera to trudne zadanie. Pomimo dobrych w³aœciwoœci kamieni syntetycznych, wielu specjalistów w dziedzinie ostrzenia narzêdzi jednoznacznie opowiada siê za stosowaniem kamieni naturalnych. Japoñskie kamienie naturalne wyró¿niaj¹ siê doskona³ym oddzia³ywaniem z rêcznie kut¹ stal¹ wêglow¹. Przywracaj¹ one doskona³¹ jakoœæ ostrzy, a ponadto sprawiaj¹, ¿e sam proces ostrzenia staje siê zmys³ow¹ przyjemnoœci¹. Pomimo tego, ¿e pozyskiwanie drobnych kamieni ze z³ó¿ Honyama jest coraz trudniejsze, dysponujemy pewnym zasobem tego rarytasu. Nale¿y u¿ywaæ je wy³¹cznie z zastosowaniem wody oraz chroniæ przed dzia³aniem mrozu. Ich struktura mo¿e posiadaæ naturalne niedoskona³oœci, a podany ciê¿ar mo¿e nieznacznie odbiegaæ od ciê¿aru rzeczywistego. Ziarnistoœæ 400-800 Wymiary 150 x 45 x 30 mm