KAMIEÑ JAPOÑSKI MULTIFORM KING ZESTAW GR. 4000– DK711209

195,35 

SKU: 4963188108233 Kategoria:

Kamieñ King, multiform Do narzêdzi rzeŸbiarskich, sk³ada siê z:  Kamienia wklês³ego, promienie 2,5 / 5 / 8 / 12 / 16 mm, rozmiar 105 x 65 x 15 mm Kamienia wypuk³ego, promienie 2 / 3,5 mm, rozmiar 65 x 40 x 6 mm. Materia³ œcierny: korund. King/Sun Tiger Firma Matsunaga jest jednym z najwiêkszych producentów kamieni do ostrzenia w Japonii. W Europie kamienie tej firmy znane s¹ pod nazw¹ King oraz Sun Tiger. Kamienie serii King i Sun Tiger maj¹ stosunkowo delikatne wi¹zania. Dziêki temu ziarna uwalniane s¹ szybko, co pozwala na bardziej efektywne ostrzenie. Kamienie te polecane s¹ szczególnie do ostrzenia twardych, niskostopowych stali wêglowych (bia³a i niebieska stal papierowa). Przed u¿yciem kamienie nale¿y moczyæ w wodzie przez co najmniej 15 minut. Mo¿na je równie¿ przechowywaæ w wodzie na sta³e. W przypadku kamienia o ziarnistoœci 180 materia³em œciernym jest wêglik krzemu, zaœ w kamieniach o innych ziarnistoœciach wykorzystany zosta³ korund. Ziarnistoœæ 4000