KAMIEÑ INDYJSKI SZTUCZNY NORTON – DK711053

144,44 

SKU: 4049933131937 Kategoria:

Dwustronny kamieñ olejowy Norton India, ziarnistoœæ gruba/drobna Ziarnistoœæ gruba odpowiada ziarnistoœci ok. 220, zaœ drobna ziarnistoœci ok. 1000. Delikatny, czysty tlenek glinu (bia³y korund szlachetny), u¿yty w procesie produkcji tego kamienia, jest zdecydowanie drobniejszy ni¿ ziarna œcierne innych syntetycznych kamieni olejowych. Dodatkowo kamieñ ten dobrze usuwa materia³ œcierny i dziêki temu nie zapycha siê. Dziêki wstêpnemu nas¹czeniu olejem kamieñ jest od razu gotowy do u¿ycia. Ziarnistoœæ ziarnistoœæ gruba/drobna Wymiary 203 x 51 x 25 mm