GA£KA MOSIʯNA DO MEBLI EGEA GN00010OL

31,79 

SKU: 2010000016411 Kategoria:

Ga³ka z litego mosi¹dzu typowa dla angielskiego stylu „Georgian”. Elegancka oœmiok¹tna galka wykonana z litego mosi¹dzu  i wykoñczona na kolor polerowanego mosi¹dzu. Dziêki niej mo¿na w prosty, szybki sposób zupe³nie odœwie¿yæ wizerunek mebli Ga³ka bêdzie pasowa³a do wielu mebli w najró¿niejszym stylu. Sprawdzi siê w kuchni, ³azience czy w salonie. Wymiary: – wysokoœæ ca³kowita – 23 mm – œrednica górna  – 25 mm – œrednica dolna / podstawa–  17 mm – wa¿y 28 gramów