GA£KA MEBLOWA Z LITEGO MOSI¥DZU TONDEA GN00004OL

40,36 

SKU: 2010000015872 Kategoria:

Prosta, elegancka ga³ka o tradycyjnym kulistym kszta³cie wykoñczona na kolor polerowanego mosi¹dzu. Ponadczasowa szlachetnoœæ tej ga³ki polga na tym, ¿e jest ona wykonana z litego mosi¹dzu, obecnie uchwyty i ga³ki z tego drogiego metalu s¹ coraz rzadsze. Dziêki niej mo¿na w prosty, szybki sposób zupe³nie odœwie¿yæ wizerunek starej komody. Ga³ka bêdzie pasowa³a do wielu mebli w najró¿niejszym stylu. Sprawdzi siê w kuchni, pokoju czy w salonie. Wymiary: – wyskoœæ ca³k. – 31 mm – œrednica kuli – 30 mm – materia³: lity mosi¹dz – kolor: mosi¹dz polerowany – waga: 113 gr