GA£KA MEBLOWA Z LITEGO MOSI¥DZU RONDEA GN00003OL

40,14 

SKU: 2010000015865 Kategoria:

Prosta, elegancka ga³ka o tradycyjnym kulistym kszta³cie wykoñczona na kolor polerowanego mosi¹dzu z du¿¹ podstaw¹. Ponadczasowa szlachetnoœæ tej ga³ki polega na tym, ¿e jest ona wykonana z litego mosi¹dzu, obecnie uchwyty i ga³ki z tego drogiego metalu s¹ coraz rzadsze. Dziêki niej mo¿na w prosty, szybki sposób zupe³nie odœwie¿yæ wizerunek starej komody. Ga³ka bêdzie pasowa³a do wielu mebli w najró¿niejszym stylu. Sprawdzi siê w kuchni, pokoju czy w salonie. Wymiary: – wyskoœæ ca³k. – 34 mm – œrednica kuli – 30 mm – œrednica podstawy – 30 mm – materia³: lity mosi¹dz – kolor: mosi¹dz polerowany – waga: 135 gr