GA£KA MEBLOWA FLOS B236352.42

52,26 

SKU: 5907180878663 Kategoria:

Ga³ka dekoracyjna, okaza³a, du¿a. Ten typ ga³ek, zwany jest ga³kami centralnymi, bowiem najczêœciej, tradycyjnie montuje siê je na samym œrodku drzwi wejœciowych, domowych, czy drzwiczek meblowych. Okaza³e ga³ki centralne, modne  w okresie Art Deco, powracaj¹ dzisiaj, stanowi¹c niezwykle oryginalny, wa¿ny element zarówno mebla jak i drzwi.