GA£KA KRYSZTA£OWA DO MEBLI FULGOR 9992.NC

65,35 

SKU: 2010000005101 Kategoria:

Ga³ka Kryszta³owa . Ga³ka z fasetowanego kryszta³u z szlifem diamentowym i podstaw¹ w litego mosi¹dzu. Elegancka ga³ka z klejnotami, która jest w tym samym czasie klasyczna i wspó³czesna, z ponadczasowym, wyrafinowanym urokiem. Szeroka gama proponowanych œrednic daje wiele mo¿liwoœci, mo¿e byæ u¿ywana jako dopracowany detal w meblach ³azienkowych i w najwiêkszym stopniu takich jak odrobina klasy w kuchni, salonie i innych meblach. Kolejny mebel, który mo¿esz upiêkszyæ. Wymiary: wysokoœæ ca³kowita – 42 mm œrednica kryszta³  –    30 mm œrednica podstawa – 25 mm podstawa –  lity mosi¹dz kolor – czarny nikiel polerowany Asortyment obejmuje 4 ró¿nych œrednic: 20mm, 25mm, 30mm, 35mm .